REVIT CHO KẾT CẤU (BTCT NC)

Học tập là đầu tư cho tương lai
Phone
0917156023
REVIT CHO KẾT CẤU (BTCT NC)
Ngày đăng: 13/11/2023 03:36 PM

Phần thực hành

1. Tạo cao trình, hệ lưới trục cho công trình

2. Bố trí các cấu kiện cơ bản: Cột, dầm, sàn, móng

3. Tạo thư viện vật liệu và gán cho cấu kiện

4. Tạo các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt

5. Tạo thư viện kết cấu: Móng đơn, Móng băng, Móng cọc, Cột, Dầm...

6. ,Bố trí thép cho cấu kiện: Móng, Cột, Dầm, Sàn (thủ công và tự động)

7. Tạo các ghi chú tự động cho các cấu kiện

8. Thiết lập và quản lý hiển thị

9. Tạo View template, Fillter...

10. Tạo bảng thống kê các cấu kiện

11. Tạo khung tên, sắp xếp bản vẽ và in ấn.

12. Tìm hiểu về đường phân tích lực

13. Khai báo trường hợp tải trọng, tổ hợp tải trọng, gán tải trọng

14. Xuất sơ đồ tính cùng dữ liệu sang Sap, Etasb, Robot

15. Bố trí thép cho các cấu kiện khác: tường, móng chắn đất....

16.Tạo Template, hướng dẫn lấy dữ liệu, lưu trữ hàng loạt Family từ file mẫu sẵn có

........

WhatsApp
Maps
Hotline
0917156023